Vedtægter for Danmarks Civile Hundeførerforening afd. Nivå

 

§ 1 Lokalforeningens navn og hjemsted.

1.1 Lokalforeningens navn er Nivå civile Hundeførerforening/Danmarks civile Hundeførerforening.

1. 2 Foreningens hjemsted er Fredensborg Kommune

§ 2 Tilknytning

2.1 Lokalforeningen er medlem af Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

2.2 Lokalforeningen må ikke handle i strid med Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforenings vedtægter og regler. I øvrigt er lokalforeningen selvbestemmende inden for egne rammer.

§ 3. Formål

3.1 Lokalforeningens formål er at samle hundeinteresserede personer og arbejde på at uddanne det enkelte medlem i at forstå hunde og få glæde ved samarbejde og samvær med sin hund.

Foreningen skal formidle trænings- og konkurrencetilbud, der kan give hunde et aktivt og indholdsrigt liv og tilgodese hundenes behov.

3.2. Det er endvidere lokalforeningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke de i

pkt. 3.1 nævnte aktiviteter samt, med udgangspunkt i hundearbejde, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i lokalforeningen og i det lokale samfund.

For at nå disse mål skal foreningen:

1. Samle hundeinteresserede personer i en forening. Det er en forudsætning for udøvelse af aktivt hundearbejde, at den pågældende er medlem af foreningen.

2. Arbejde for at uddanne det enkelte medlem i at forstå og få optimal glæde ved samarbejde og samvær med hunden, så den får et aktivt og indholdsrigt liv.

3. Formidle trænings- og konkurrencetilbud, der tilgodeser hundens behov og hundeførerens interesser.

4. Arbejde med både konkurrence- og breddetræning samt grundlæggende opdragelse af familiehunden.

5. Arbejde på at fastholde medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv.

6. Afholde lokale konkurrencer og/eller prøver.

7. Tilmelde/godkende deltagere til konkurrencer med andre foreninger i DcH.

8. Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører og dommere.

§ 4 Medlemmer

4.1 Enhver, der vil medvirke til fremme af lokalforeningens formål, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i lokalforeningen, såfremt optagelse efter en konkret vurdering af ansøgeren ikke findes i overensstemmelse med lokalforeningens tarv.

4.2 Lokalforeningen tilmelder straks ved indmeldelsen nye medlemmer til landsforeningen, således at medlemmet opnår de rettigheder der følger heraf.

§ 5 Kontingent

5.1 Lokalforeningen skal betale det fastsatte kontingent til Landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening.

5.2 Medlemmer, der overføres fra en anden lokalforening i DcH, og som har betalt kontingent i denne lokalforening for foreningsåret, skal først betale kontingent til lokalforeningen fra næste foreningsårs begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke eventuelt træningsgebyr.

5. 3 Medlemmer betaler kontingent, der hvert år fastsættes på den ordinære generalforsamling ved simpelt stemmeflertal.

Dog kan grundkontingentet, som er det, der betales til Lands- og Kredsforeningen, ændres i løbet af året, hvis Lands- eller Kredsforeningen ændrer kontingentet.

Medlemmer, der ikke senest den 31. december har betalt kontingent, skal slettes af foreningen.

Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.

Ved udmeldelse tilbagebetales ikke kontingent (grundkontingent eller træningsgebyr) for en evt. resterende periode.

Foreningens kreditorer kan ikke rette krav mod de enkelte medlemmer.

§ 6 Generalforsamling

Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum have følgende punkter og rækkefølgen fastsættes af bestyrelsen:

1. Valg af dirigent

2. Beretning af lokalforeningens formand

3. Udvalgenes beretninger.

4. Regnskabsaflæggelse af lokalforeningens kasserer

5. Indkomne forslag fra medlemmerne

6. Forslag fra bestyrelsen

7. Budget samt fastlæggelse af kontingent

8. Valg af formand

9. Valg af kasserer

10. Valg af max. 6 bestyrelsesmedlemmer

11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

12. Valg af 2 revisorer

13. Valg af 1 revisorsuppleant

14. Eventuelt

6.1 Generalforsamlingens afstemninger foretages ved håndsoprækning, medmindre skriftlig afstemning forlanges af dirigenten eller af mindst 1 af de tilstedeværende medlemmer.

6.2 Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsens formand senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

6.3 På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal. Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.

6.4 Vedtægterne og efterfølgende ændringer skal senest fire uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget, sendes til kredsformanden samt landsforeningens forretningsfører.

6.5. Adgang til generalforsamlingen har alle, der er medlem af foreningen og ikke er i kontingentrestance. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

6.6 Generalforsamlingen afholdes senest den 1. marts.

6.7 Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 10 dages varsel pr. elektronisk nyhedsbrev, på hjemmesiden og ved opslag i klubhuset.

Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen.

6.8 Rettidigt indkomne forslag fra medlemmer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, samt forslag fra bestyrelsen, fremlægges til gennemsyn i klubhuset senest 10 dage før generalforsamlingen.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes på bestyrelsens foranledning, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til foreningens formand

Denne begæring skal tillige indeholde angivelse af, hvad der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, samt hvilke forslag der ønskes bragt til afstemning.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes inden 3 uger efter, at begæring herom er modtaget.

§ 8 Bestyrelsen

8.1 Foreningens bestyrelse består af formand, kasserer og max. 6 bestyrelsesmedlemmer.

Formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år på den ordinære generalforsamling.

Formanden vælges på lige årstal. Den øvrige bestyrelse vælges med 3 på ulige og 3 på lige årstal. Genvalg kan finde sted.

8.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kredsrådsmedlem.

Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen og varetager dens interesser i overensstemmelse med vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

8.3 Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, det er nødvendigt, eller såfremt formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

8.4 Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på bestyrelsesmøder, skal stiles skriftligt til formanden.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, og bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed har formanden den afgørende stemme. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis beslutninger for at være bindende, skal forelægges bestyrelsen til godkendelse.

8.5 Bestyrelsen har ansvaret for, at der føres et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol for bestyrelsesmøder og beslutninger.

8.6 Bestyrelsen har ansvaret for, at hunde og førere ved konkurrence deltager i de klasser, hvor de hører hjemme.

§ 9. Udgiftsdækning

Bestyrelsen er ulønnet, dog kan der af foreningens midler bevilges fri rejse og evt. diæter mv. til repræsentation, samt udbetaling af kørepenge efter statens takster til trænere, udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer i hundesagens tjeneste. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for udbetaling af kørepengene.

Bestyrelsen udpeger delegerede.

§ 10 Regnskabsår

10.1 Foreningens regnskabsår er fra 01.01. til 31.12. Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand til fremlæggelse og godkendelse på den ordinære generalforsamling

Foreningens likvide midler indsættes i pengeinstitut.

10.2 Bestyrelsen skal sikre, at regnskaber og bilag gemmes i mindst 5 år efter godkendelse.

10.3 Foreningens kasserer kan alene disponere over foreningens bankkonto. Dog kan bestyrelsen udpege en suppleant, som kan disponere på vegne af kassereren.

10.4 Kassebeholdningen må ikke overstige kr. 3.000,00, og ingen udbetaling over dette beløb må finde sted uden formandens attestering.

10.5 Ved kassererskift er det bestyrelsesformand, næstformand og sekretær der er underskriftsberettiget overfor banken

§ 11 Disciplinærsager

Af hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.


§ 12. Opløsning

12.1 Lokalforeningen kan hverken opløses eller udmeldes af landsforeningen, så længe mindst fem medlemmer stemmer imod.

12.2 Opløsning/udmeldelse kan kun ske efter vedtagelse på to generalforsamlinger, afholdt med minimum fire ugers mellemrum, Kredsformanden inviteres med til den første generalforsamling med taleret.

Vedtager første generalforsamling opløsning/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg til varetagelse af de daglige opgaver frem til den anden generalforsamling.

Kredsformanden har sæde i dette forretningsudvalg.

Kredsformanden og et medlem af ordensudvalget har afgang til den anden generalforsamling med taleret.

12.3 I tilfælde af udmeldelse eller udelukkelse af en lokalforening, kan foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH’s logoer.

12.4 Skulle der ske udelukkelse af DcH, opløsning eller udmeldelse, skal ejendele, udlånt eller stillet til disposition for foreningen af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening leveres tilbage til denne.

12.5 Foreningens ejendele og kapital i øvrigt tilfalder et velgørende børne- eller ungdomsformål efter valg af folkeoplysningsudvalget i Fredensborg Kommune.

 

Vedtægter revideret, konsekvensrevideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling

Nivå, den 11. november 2021.

Nyheder

Sponsorer